Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Uslovi studiranjaUslovi za upis

Na odobrene, odnosno akreditovane studijske programe koje organizuje Škola, mogu se upisati kandidati pod uslovima i na način uređen Statutom, opštim aktom škole i zakonom. Strani državljanin može se upisati na studijske programe pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Strani državljanin se može upisati na studijske programe ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. Uslovi, način i postupak provere znanja jezika uređuju se opštim aktom visokoškolske ustanove. Lice koje se upiše na studijske programe stiče status studenta. Student se upisuje u statusu studenta koji se sam finansira.

Prava i obaveze studenata

Student Škole ima prava i obaveze utvrđene Zakonom i opštim aktom Škole.
Student ima pravo, posebno na:

 • upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje,
 • blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije,
 • izražavanje sopstvenog mišljenja,
 • podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente,
 • na različitost i zaštitu od diskriminacije,
 • i drugo u skladu sa Zakonom i opštim aktom Škole.

Student je dužan da:

 • ispunjava nastavne i predispitne obaveze,
 • poštuje odredbe ovog statuta, kodeksa i opšte akte Škole,
 • poštuje prava zaposlenih i drugih studenata u Školi,
 • drugo u skladu sa Zakonom i opštim aktom Škole.
 • Student ima pravo na žalbu ukoliko Škola prekrši neku od obaveza iz ovog člana, Zakona i opšteg akta Škole.

Školarina

Školarina obuhvata naknade za redovne usluge koje visokoškolska ustanova pruža studentu u okviru ostvarivanja studijskog programa. Redovne usluge utvrđuju se odlukom Škole u skladu sa statutom škole. Škola je dužna da pre raspisivanja konkursa za upis novih studenata utvrdi visinu školarine za narednu školsku godinu za sve studijske programe.