Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Specijalističke strukovne studije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovala je specijalističke studijske programe:

 

Menadžment u saobraćaju odlukom broj 612-00-00674/2013-04

Menadžment u javnim uslugama odlukom broj 612-2137/2011-04

Pravo i bezbednost odlukom broj 612-00-02286/2011-04

Specijalističke strukovne studije - Menadžment u saobraćaju

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovala je studijski program specijalističkih strukovnih studija - menadžment u saobraćaju odlukom broj 612-00-00674/2013-04.

Studentima se omogućava da posle završetka prvog stepena strukovnih studija nastave školovanje na jednogodišnjim specijalističkim strukovnim studijama drugog stepena iz oblasti menadžmenta u saobraćaju.

Nakon uspešno odbranjenog specijalističkog rada, student stiče stručni naziv: specijalista strukovni menadžer.

Specijalističke strukovne studije - Menadžment u javnim uslugama.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovala je studijski program specijalističkih strukovnih studija - menadžment u javnim uslugama odlukom broj 612-2137/2011-04.

Studentima se omogućava da posle završetka prvog stepena strukovnih studija nastave školovanje na jednogodišnjim specijalističkim strukovnim studijama drugog stepena iz oblasti menadžmenta u javnim uslugama.

Nakon uspešno odbranjenog specijalističkog rada, student stiče stručni naziv: specijalista strukovni menadžer.

Specijalističke strukovne studije – Pravo i bezbednost

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovala je studijski program specijalističkih strukovnih studija – pravo i bezbednost odlukom broj 612-00-02286/2011-04.

Studentima se omogućava da posle završetka prvog stepena strukovnih studija nastave školovanje na jednogodišnjim specijalističkim strukovnim studijama drugog stepena iz oblasti prava i bezbednosti.

Nakon uspešno odbranjenog specijalističkog rada, student stiče stručni naziv: specijalista strukovni pravnik.Na specijalističke strukovne studije mogu se upisati kandidati koji su:

  • Završili Visoku školu strukovnih studija za menadžment u saobraćaju;
  • Završili druge visoke škole strukovnih studija iz oblasti menadžmenta, ekonomije, biznisa, preduzetništva, saobraćaja, PTT usluga, železničkog saobraćaja, prava i bezbednosti i slične.

  • Pravo upisa imaju kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem u odgovarajućoj oblasti, obima 180 ESPB bodova (kandidati koji su stekli I stepen osnovnih strukovnih ili akademskih studija na nekom od srodnih fakulteta).

    Na specijalističkim strukovnim studijama drugog stepena studije traju 1 godinu (2 semestra). Ukupan broj ostvarenih bodova iznosi 60 ESPB.