Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Menadžment u saobraćaju » Nastavni plan

Br. Šifra

Naziv predmeta Sem. Br. čas. ESPB
Prva godina
1. OS1UEK
Uvod u ekonomiju
I (3+3) 90 8
2. OS1SOC
Sociologija
I (2+2) 60 7
3. OS1OME
Osnove menadžmenta
I (3+3) 90 8
4. OS1PIN
Poslovna informatika
I (3+2) 75 8
5. OS1PPR
Privredno pravo
II (3+3) 90 8
6. OS1PST
Poslovna statistika
II (3+2) 75 8
7. OS1EJ1
Engleski jezik I
II (2+2) 60 6
8. OS1IG1 IP1*
Poslovna etika
II (3+2) 75 7
Ruski jezik I
Ukupno ESPB 60
* Student bira jedan od dva ponuđena izborna predmeta za prvu godinu

Br. Šifra

Naziv predmeta Sem. Br. čas. ESPB
Druga godina
1. OS2UJS
Upravljanje javnim sektorom
III (3+3) 90 8
2. OS2MLJR
Menadžment ljudskih resursa
III (3+2) 75 7
3. OS2OST
Osnovi saobraćaja i transporta
III (3+3) 90 8
4. OS2MEU
Menadžment usluga
III (3+3) 90 8
5. OS2EOP
Ekonomika i organizacija poslovanja
IV (3+3) 90 8
6. OS2OMA
Osnove marketinga
IV (3+2) 75 7
7. OS2EJ2
Engleski jezik II
IV (2+3) 75 7
8. OS2IG2
IP2*
Poslovna komunikacija
IV (3+2) 75 7
Ruski jezik II
Ukupno ESPB 60
* Student bira jedan od dva ponuđena izborna predmeta za drugu godinu

<
Br. Šifra

Naziv predmeta Sem. Br. čas. ESPB
Treća godina
1. OS3SSI
Saobraćajna sredstva i infrastruktura
V (3+3) 90 8
2. OS3STP
Saobraćajno transportno pravo
V (3+3) 90 7
3. OS3MAS
Marketing u saobraćaju
V (3+2) 75 7
4. OS3IG3 IP3*
Ekološki menadžment
V (3+3) 90 7
Upravljanje promenama
5. OS3BUS
Bezbednost u saobraćaju
VI (3+3) 90 7
6. OS3MUS
Menadžment i logistika u saobraćaju
VI (3+3) 90 7
8. OS3IG4
IP4*
Ekonomika saobraćaja
VI (3+3) 90 7
Finansiski menadžment
Kvalitet usluga u saobraćaju
Metode istraživanja u saobraćaju
7. OS3STP
Stručna praksa
VI   2
9. OS3RAD
Izrada i odbrana završnog rada
VI   8
Ukupno ESPB 60
* Student bira jedan od četiri ponuđena izborna predmeta za treću godinu

Br. Šifra

Naziv predmeta Sem. Br. čas. ESPB
Specijalističke studije
1. SS1MNI
Metode naučnog istraživanja
I (3+3) 90 7
2. SS1PLS
Planiranje u saobraćaju
I (3+3) 90 7
3. SS1STM
Strategijski menadžment
I (3+3) 90 7
4. SS1UPS
Upravljanje saobraćajem
I (3+3) 90 7
5. SS1MSP
Međunarodno saobraćajno pravo
II (3+3) 90 7
6. SS1IG1
IP1*
Poslovno odlučivanje
II (3+2) 75 7
Upravljanje projektima
7. SS1IG2
IP2*
Ponašanje potrošača
II (3+2) 75 7
Odnosi sa javnošću
8. SS1STP
Stručna praksa
II   2
9. SS1RAD
Specijalistički rad
II   9
Ukupno ESPB 60
* Student bira jedan od dva ponuđena izborna predmeta za specijalističke studije

Preuzmite knjigu predmeta i knjigu nastavnika za osnovne i specijalističke studije: