Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Pravo i bezbednost » Nastavni plan

Br. Šifra

Naziv predmeta Sem. Br. čas. ESPB
Prva godina
1. OS1 IDP
Istorija države i prava
I (3+3) 90 8
2. OS1 UPR
Uvod u pravo
I (3+3) 90 8
3. OS1 SOC
Sociologija
I (2+2) 60 7
4. OS1 OBE
Osnove bezbednosti
I (3+3) 90 8
5. OS1 PIN
Poslovna informatika
II (3+2) 75 8
6. OS1 USP
Ustavno pravo
II (3+3) 90 8
7. OS1 EJ1
Engleski jezik I
II (2+2) 60 6
8. OS1 IP1 IP1*
Pravno normiranje
II (3+2) 75 7
Poslovna etika
Ukupno ESPB 60
* Student bira jedan od dva ponuđena izborna predmeta za prvu godinu


Br. Šifra

Naziv predmeta Sem. Br. čas. ESPB
Druga godina studija
1. OS2 UEK
Uvod u ekonomiju
III (3+3) 90 8
2. OS2 KRP
Krivično pravo
III (3+3) 90 8
3. OS2 UPP
Upravno pravo
III (3+3) 90 8
4. OS2 KBZ
Korporativna bezbednost
III (3+2) 75 7
5. OS2 BES
Bezbedonosni sistemi
IV (3+3) 90 8
6. OS2 KRI
Kriminologija
IV (3+2) 75 7
7. OS2 EJ2
Engleski jezik II
IV (2+3) 75 7
8. OS2 IP2
IP2*
Poslovna komunikacija
IV (3+2) 75 7
Menadžment ljudskih resursa
Ukupno ESPB 60
* Student bira jedan od dva ponuđena izborna predmeta za drugu godinuBr. Šifra

Naziv predmeta Sem. Br. čas. ESPB
Treća godina
1. OS3 BZM
Bezbedonosni menadžment
V (3+3) 90 8
2. OS3 MUP
Međunarodno ugovorno pravo
V (3+3) 90 7
3. OS3 IP3 Pravo EU i ljudska prava V (3+2) 75 7
Upravljanje rizicima
4. OS3 KOP
Kompanijsko pravo V (3+3) 90 7
5. OS3 KRM
Krizni menadžment
VI (3+3) 90 7
6. OS3 IP4
IP4*
Zaštita informacionih sistema i podataka VI (3+3) 90 7
Sistem zaštite ličnosti i objekta
7. OS3 IP5
IP5*
Menadžment javnih usluga VI (3+3) 90 7
Lokalna samouprava
8. OS3 STP
Stručna praksa
VI   2
9. OS3 RAD
Izrada i odbrana završnog rada
VI   8
Ukupno ESPB 60
* Student bira jedan od dva ponuđena izborna predmeta za treću godinu

 

 

Br. Šifra

Naziv predmeta Sem. Br. čas. ESPB
Specijalističke studije
1. SS1 MNI
Metodenaučnog istraživanja
I (3+3) 90 7
2. SS1 NBS
Nacionalna bezbednost Srbije
I (3+3) 90 7
3. SS1 SMO
Savremeni međunarodni odnosi i politika
I (3+3) 90 7
4. SS1 BZR
Bezbednost i zdravlje na radu I (3+3) 90 7
5. SS1 SPS
Savremeni politički sistem
II (3+3) 90 7
6. SS1 IP1
IP1*
Poslovno odlučivanje II (3+2) 90 7
Upravljanje projekatima
7. SS1 IP2
IP2*
Pravo poslovnih transakcija II (3+2) 90 7
Evropske institucije i zakonodavstvo
8. SS1 STP  Stručna praksa II   2
9. SS1 RAD Specijalistički rad II   9
Ukupno ESPB 60
* Student bira jedan od dva ponuđena izborna predmeta za specijalističke studije
 
 

Preuzmite knjigu predmeta i knjigu nastavnika za osnovne i specijalističke studije: