Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Menadžment u javnim uslugama

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovala je studijski program menadžment u javnim uslugama odlukom broj 612-00-440/2009-04.
Kod nas i u svetu uočen je trend rastućih interesovanja i povećanog obima istraživanja u domenu javnih usluga. Uočena je neophodnost specifičnih znanja i veština kojima se zaposleni u sektoru javnih usluga moraju odlikovati.

Od zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama, a naročito od menadžera, zahteva se da ta znanja stalno nadopunjuju prateći svetske trendove, i primenjuju u poslovanju, naročito u vreme restrukturiranja javnih preduzeća. Takvi zaposleni su potrebni ekonomskim regijama i lokalnim zajednicama kako bi one što aktivnije učestvovale u kreiranju sopstvenog razvoja.

Našoj zemlji su potrebni stručni kadrovi, koji će u javnom sektoru, lokalnoj i regionalnoj samoupravi, komunalnom sektoru, i drugim javnim preduzećima i ustanovama, kvalitetno realizovati čitav niz različitih poslova u interesu stanovništva. Studijski program menadžment u javnim uslugama usmeren je ka sticanju primenljivih znanja i veština za poslove u oblasti javnih usluga, za kojima postoji permanentna potreba kod nas i u svetu. Među primarnim ciljevima programa je i školovanje stručnjaka koji će posedovati znanja i veštine iz oblasti osnovnih instituta javnog sektora i javnog menadžmenta. Ovaj studijski program ima za cilj da sintetizuje i studentima ponudi sticanje znanja iz ove oblasti kroz pažljivo kreirani nastavni plan, kako bi se zaposlenima u javnom sektoru, lokalnoj i regionalnoj samoupravi, komunalnom sektoru, drugim javnim preduzećima i ustanovama, omogućilo da kvalitetno izvršavaju čitav niz različitih poslova u interesu stanovništva.

  • Studije traju tri godine (180 ESPB bodova), predmeti su jednosemestralni,
  • Na I, II i III godini studija zastupljeni su izborni predmeti,
  • Svakom predmetu, uključujući i stručnu praksu i završni rad, dodeljen je odgovarajući broj ESPB bodova,
  • Studenti pažljivim odabirom predmeta postižu široku lepezu znanja iz oblasti javne uprave i menadžmenta, ekonomike javnog sektora, javne administracije, biznisa i marketinga i dr.
  • Po završetku studija student dobija kvalifikaciju strukovni menadžer za javne usluge.