Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Organizacija i upravljanjesema

Delatnost Škole ostvaruje se u okviru organizacionih jedinica:

  1. Nastavno – obrazovna
  2. Istraživačko – razvojna
  3. Nenastavna – sekretarijat

  • Nastavno-obrazovna jedinica obavlja delatnost obrazovanja u okviru osnovnih studija.
  • Nastavno-obrazovnu jedinicu čine svi učesnici u nastavnom procesu.
  • Istraživačko-razvojna jedinica bavi se izradom projekata, inovacijom znanja, stručnim obrazovanjem i usavršavanjem, transferom tehnologije itd.
  • Istraživačko-razvojnu jedinicu čine stručni timovi koji učestvuju u određenoj aktivnosti.
  • Sekretarijat – nenastavna jedinica obavlja pravne, kadrovske, opšte poslove, poslove za potrebe studija, finansijsko-računovodstvene poslove i tehničke i pomoćne poslove.
  • Kao podrška upravljanju Školom, na raspolaganju je Informacioni sistem Škole.

Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju poseduje organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbeđuju postizanje zadataka i ciljeva ustanove. Škola ima organ upravljanja, organ poslovođenja, stručne organe i studentski parlament. Organ upravljanja Škole je Savet koji broji 17 članova. Mandat članova traje tri godine, osim članova Saveta koji su predstavnici studenata, čiji mandat traje godinu dana. Delokrug rada Saveta Škole utvrđen je zakonom i Statutom škole. Direktor Škole odgovara za poslovanje, zakonitost rada i ostvarivanje programa Škole.

Stručni organi Škole su: Nastavno veće, Katedre i Komisija za kvalitet.

Nastavno veće čine svi nastavnici i saradnici u nastavi. Nastavnim većem predsedava direktor Škole.

Katedre se organizuju po studijskim programima i čine je nastavnici i saradnici koji pretežno izvode nastavu na odgovarajućem studijskom programu.

Studentski parlament je organ koji se organizuje u Školi u cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata.

Učešće studenata u radu Škole ostvaruje se u studentskom parlamentu, preko izabranih predstavnika i u organima upravljanja, stručnim organima i organima drugih ustanova u kojima su zastupljeni predstavnici studenata. Pravilnikom o studentskom parlamentu bliže se uređuje način izbora članova parlamenta, nadležnosti, način delovanja i dr. Nenastavno osoblje obavlja pravne, kadrovske, opšte poslove, poslove za potrebe studija, finansijsko-računovodstvene poslove i tehničke i pomoćne poslove. Škola obezbeđuje potrebne stručne saradnike koji učestvuju u izbođenju laboratorijskih i auditornih vežbi.

Postoji dostupnost relevatnih informacija o radu stručnih službi i organa upravljanja. Škola omogućava permanentno usavršavanje i obrazovanje nenastavnog osoblja.