Zetska 2-4, mezanin Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Misija i vizijaMisija Visoke škole strukovnih studija za menadžment u saobraćaju je da doslednom primenom evropskih i svetskih standarda organizuje visokokvalitetne studije iz oblasti menadžmenta u saobraćaju, menadžmenta u javnim uslugama i iz oblasti prava i bezbednosti.

Misija se može sagledati kroz tri ključna segmenta odnosno funkcije: nastavno-obrazovni rad, istraživački rad i izdavačku delatnost sa snažnom orjentacijom ka pospešivanju saradnje sa regionalnim srodnim institucijama.

Misija Škole je i u izradi strukture i sadržaja studijskih programa u skladu sa Bolonjskim procesom, njihovo neprekidno osavremenjavanje i komparacija sa kurikulumima srodnih inostranih visokoškolskih institucija i ustanova.

Misija Škole se sastoji i u permanentnom i sistematskom radu na unapređenju svih oblasti obezbeđenja kvaliteta rada (studijski programi, nastavni proces, naučnoistraživačka delatnost, vrednovanje studenata, udžbenici i literaturni izvori, ljudski, materijalni i informatički resursi, nenastavna podrška, proces upravljanja), povećanje efikasnosti u obrazovnom procesu, povezivanju obrazovne, naučnoistraživačke i stručne delatnosti, izgradnji i unapređenju unutrašnje organizacije.

Osnovna delatnost Škole je obrazovanje budućih menadžera i stručnjaka u oblasti saobraćaja i javnih usluga i stručnjaka kao i u oblasti prava i bezbednosti, kontinuirani rad na unapređenju savremenih saznanja iz navedenih oblasti, kao i podrška kreativnim i inovativnim poduhvatima za razvoj novih usluga i procesa od opšte koristi za društvo.

Da bi ostvarili svoju misiju, odani smo najvišim nacionalnim i internacionalnim standardima kvaliteta u procesima unapređenja i primene društeveno humanističkih, menadžerskih i tehnoloških znanja i veština.

Osnovni principi rada Škole:

 • Poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih studenata i zaposlenih, uključujući i zabranu svih vidova diskriminacije
 • Promovisanje tolerancije
 • Fleksibilnost i otvorenost prema zahtevima društva i privrede
 • Poštovanje akademske slobode naučnih radnika
 • Obezbeđivanje javnosti i transparentnosti u radu
 • Pružanje jednake mogućnosti svim studentima i zaposlenima za napredovanje
 • Negovanje stalnog kontakta sa studentima i jačanje partnerskog odnosa u procesu učenja
 • Podsticanje učešća studenata u aktivnostima Škole
 • Afirmisanje kreativnosti i inovativnosti studenata i zaposlenih
 • Poštovanje jedinstva obrazovnog, naučnog i stručnog rada
 • Težnja ka usklađivanju sa evropskim sistemom obrazovanja

Vizija zaposlenih Visoke škole strukovnih studija za menadžment u saobraćaju jeste da neprekidno ostvaruje sopstveni razvoj, kao i da svojom delatnošću doprinosi bržem razvoju Srbije. Obrazovni proces se neprekidno unapređuje. Nastavnici i studenti rade na sopstvenim i zajedničkim istraživačkim projektima. Prihod od školarine i saradnje sa privrednim organizacijama i iz donacija investira se u unapređivanje obrazovnog procesa, usavršavanje nastavnika i inoviranje nastavnih sredstava. Permanentno se planira saradnja sa vodećim srodnim obrazovnim ustanovama u zemljama u okruženju i u Evropi, radi razmene nastavnih dostignuća, studenata i nastavnika. Iz Visoke škole strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u kojoj se stiču visokostručna, praktična znanja, umeća i veštine, – studenti će biti osposobljeni za uspešno zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu.