Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Naučno-istraživačka delatnostNastavljajući aktivnosti za permanentnim poboljšanjem i unapređivanjem uslova i usluga rada, Savet Visoke škole strukovnih studija za menadžment u saobraćaju Niš pokreće inicijativu za formiranje naučno istraživačke jedinice, odnosno Centra za naučno istraživački rad.

Planiranje i ostvarivanje opšteg interesa i razvoja naučno istraživačke delatnosti Centar bi zasnivao, pre svega, sa zadatkom i ciljem:

  • Ostvarivanje neposredne poslovno tehničke saradnje sa visokim školama, fakultetima, institucijama i asocijacijama,
  • Istraživanje i razvoj u oblastima kompatibilnim programima i aktivnostima Visoke škole,
  • Uključivanje u projekte i naučno istraživačke studije od interesa za realni i javni sektor (ministarstva, fondovi, privredna društva, lokalne uprave),
  • Poboljšanje finansijskog i materijalnog položaja Visoke škole,
  • Stvaranje nastavno naučne baze strukovnih i specijalističkih studija Visoke škole.

Naučno istraživačka delatnost bi se ostvarivala putem osnovnog, primenjenog i razvojnog istraživanja i osposobljavanja kadrova za naučno istraživački rad.

Centar bi u saradnji sa Visokom školom bio značajan činilac i pokretač privrednog i ukupnog društvenog razvoja svih lokalnih sredina u kojima se odvijaju aktivnosti Visoke škole, počev od Niša kao sedišta škole, uključujući i sve departmane škole u Srbiji, a i šire.

Preuzmite: